Recent Searchs...
lucania malpractice combative luxurious eboulement 停緩 emaciate oleandraceae female reel afternoon enhancement smokeless powder 帝国主义 despisal duyệt binh hỏi thăm animism suriname river importunity synchronise audiogram achromatize schlep migratory conversational white mullet patriarch bluejay bếp element 112 let out barbarity nonhierarchical richard m. nixon mycologique st. nicholas lầu stowage common cold wen-ti aneurin lens genus piscidia sponge off giăm cối subserve 复杂 slopped wide of the mark kinswoman
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.